ϖ U+03D6, ϖ
GREEK PI SYMBOL
ϕ
[U+03D5]
Griego y copto ϗ
[U+03D7]

Translingüístico

editar
ϖ
pronunciación falta agregar
variantes π

Etimología 1

editar

Si puedes, incorpórala: ver cómo.

Símbolo

editar
1 Lingüística
Letra griega pi (minúscula cursiva).
  • Mayúscula: Π.

Véase también

editar
Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas

editar